Persbericht van Provincie Noord-Holland, 2 nov 2016

Mountainbikers die fietsen in de natuur blijven voorlichting krijgen over hoe zij zich het beste kunnen gedragen tijdens het fietsen in (kwetsbare) natuur en over het rekening houden met mederecreanten. Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties en de provincie Noord-Holland hebben dit besloten na een succesvolle pilot.  

De voorlichting sluit aan bij de buitencode MTB die de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) in overleg met terreinbeheerders hebben vastgesteld. De voorlichting was nodig omdat de regels nog niet voor iedereen duidelijk waren. De komende weken wordt er extra informatie verspreid en wordt er meer gecontroleerd.

De provincie brede aanpak in 2015 richtte zich vooral op het beter bekend maken van de gedragscode en de regels in natuurgebieden. Dat wordt voortgezet en gecombineerd met controle en handhaving. De gedragsregels maken het mogelijk dat er gemountainbiked kan worden zonder de natuur en de mederecreanten te verstoren. Verstoring van dieren of overlast en onveilige situaties voor mederecreanten is zo te vermijden. De komende weken controleren handhavers vaker. Mountainbikers die zich niet aan de voorschriften houden riskeren een bekeuring.

Handhavingssamenwerking

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN en Recreatie Noord-Holland hebben vorig jaar afgesproken meer te gaan samenwerken op het gebied van handhaving en voorlichting over gedragsregels. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. Dit jaar richt de samenwerking zich op de voorlichting over en handhaving van de regels voor hondeneigenaren en mountainbikers in natuurterreinen en agressie tegen medewerkers van terreinbeheerders. Overtreders kennen soms de regels niet en zijn zich niet altijd bewust van impact van hun gedrag. Met een gezamenlijke aanpak en eenduidiger optreden zetten de organisaties hun capaciteit beter in.

Wetgeving

De provincie Noord-Holland houdt toezicht op de naleving van wetten die de natuur beschermen zoals de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet (per 1 januari 2017 Wet natuurbescherming) regelt de bescherming van ‘Natura 2000 gebieden’. Grote delen van de gebieden die Noord-Hollandse natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden. De provincie kijkt naar het belang van de natuur en dat van recreanten. Het gaat om de bescherming van natuur én om het gebruik en de beleving ervan. 

 

Lid worden, Nieuwsbrief en Agenda van DeWandeldate

 

    Het e-mailadres wordt niet getoond op de website.